1. Приемам условията за участие в организационните педагогически форми на ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
 2. При повреждане и/или унищожаване от детето ми на имущество на ЦПЛР-ЦЛТРДБ, ще възстановя щетите.
 3. Уведомен/а съм, че месечните /срочните/ такси за образователни услуги не подлежат на връщане и
  прихващане за следващ месец /срок/.
 4. Детето ми има личен лекар (име): …………………………………………, GSM: ………..……………..…
 5. Детето ми няма личен лекар.
 6. Детето ми има хронични заболявания/алергии, които е нужно да бъдат известени: …………………………
 7. Приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол при посещение на занимания по интереси,
  организирани от ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
 8. Детето ми е запознато със спазването на физическа дистанция, изискванията за хигиена на ръцете и дихателен
  етикет.
 9. Не ми е известно детето да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен
  резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19.
 10. Не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19.
 11. Ще водя детето си на организираните занимания по интереси и ще го взимам при стриктно спазване на
  графика/реда, за да се предотврати струпване на хора и ще изчаквам на нужното разстояние.
 12. Ще подкрепям усилията на ЦПЛР-ЦЛТРДБ за спазване на правилата за хигиена.
 13. Няма да водя детето си на организираните занимания по интереси, ако установя, че температурата му е по-висока
  от 37,3 градуса.
 14. Ще организирам незабавно вземане на детето в случаите, когато бъда уведомен/а, че то проявява признаци на
  заболяване.
 15. Ще подсигуря необходимите материали за заниманията /четки, пастели, цветни моливи, ножици, лепило и др./.
  След като бях запознат/а с правата ми на субект на лични данни, съгласно уредбата на Регламент 2016/679 на ЕС и на
  Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО/ Общ регламент относно защитата на данните/,
  вътрешните актове на Република България изцяло по установения в тях ред и форма и се запознах с Вътрешните правила на
  ЦПЛР-ЦЛТРДБ за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласен ЦПЛРЦЛТРДБ да обработва и съхранява личните ми данни, както и на детето ми, съгласно изискванията на Закона за защита на
  личните данни, които предоставям във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
  парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
  данни относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
  на данните).
  Запознат/а съм с: целта и средствата на обработка на личните ни данни; доброволния характер на предоставянето на
  данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; получателите или категориите получатели, на които могат
  да бъдат разкрити данните.
  Информиран/а съм, че имам правото по всяко време да изисквам актуализация.
  Всички мои права по обработката на лични данни ще осъществявам писмено на адреса на ЦПЛР-ЦЛТРДБ или на
  електронен адрес: cltr_blg@abv.bg
  Известна ми е отговорността за невярно деклариране.