В Кариерно ориентиране към ЦЛТРДБ работи екип от кариерни консултанти. Екипът е със затвърдени позиции в работата си с училищата в област Благоевград и успешно взаимодейства с директори, учители, педагогически съветници и родители.

За да улесни учениците в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера, кариерните консултанти от Кариерно ориентиране към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, предлагат индивидуални и групови консултации по образователно и кариерно планиране и развитие.

 Мисията на КО  е да създава предпоставки и условия за изграждането на съвременна и ефективна система за кариерно ориентиране в училищното образование на територията на област Благоевград.

Кариерното ориентиране е надграждаща се и постепенно разширяваща се процедура. Тя включва дейности за информиране, съветване, консултиране и подпомагане при взимане на решения в условията на преход между образователни степени и/или между образованието и пазара на труда.

Кариерните консултанти осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за:

 • Подобряване на мотивацията за учене;
 • Развиване на умения за планиране на учебното и личното време;
 • Преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия;
 • Подпомагане на застрашените от отпадане от училище ученици чрез насочването им към себепознание, самоопределяне и въздействие върху ценностната им ориентация.

Инструменти и документи за работа на кариерните консултанти, са:

 • Програма за обучение по кариерно ориентиране;
 • Национален портал за кариерно ориентиране на ученици;
 • Интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици – 80 бр.;
 • Тематични филми за кариерно ориентиране на ученици – 30 бр.;
 • Тестове и въпросници за интереси, способности, нагласи и ценности за учениците от 7/8 и 11/12 клас;
 • Информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в образователната система;
 • Наръчник на кариерния консултант;
 • Държавен план-прием;
 • Наредби регламентиращи организацията на дейностите в училищното образование,  реда и условията за приемане на ученици в различни видове училища;
 • Насоки за организиране и провеждане на училищни форуми за кариерно ориентиране;
 • Насоки за провеждане на дискусии по тематични филми;
 • Насоки за работа с интерактивни упражнения.

В работата си кариерните консултанти прилагат следните форми на работа: индивидуална и групова, осъществяват кариерно информиране, кариерно консултиране, дискусии в група др. Работата се осъществява в училищата, сградата на Младежки дом или в партньорска среда – реална работна среда, в административни и културни институции с участието на представители на различни професии, образователни институции, връстници, изявени личности и др.

Тел.: 0877 262539

Email: cko_blagoevgrad@abv.bg

Similar Posts