През учебната 2020/2021 г. ЦПЛР-ЦЛТРДБ спечели и започна изпълнението на проект “КОМПАС”- КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, МОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА АКТИВНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование”, модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР и училищата”. Поставените цели по проекта бяха:

  • Създаване на условия за формиране на нагласи, представи, ценностно отношение и уважение към труда и професиите, чрез ефективно образователно взаимодействие;
  • Стимулиране личностната и социалната изява на учениците и мотивацията им за продължаване на образованието и реализация на пазара на труда;
  • Разширяване на знанията и повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти от училищата в областта на кариерното ориентиране на учениците;

Стойността на спечеления проект „КОМПАС“ е в размер на 4 825.80 лв.

Similar Posts