Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд, Дейност 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.

Кариерните консултанти при ЦПЛР-ЦЛТРДБ Благоевград са реализирали 56 групови обучения и 705 индивидуални обучения през периода декември 2020 г.- юни 2022г.

Similar Posts