През учебната  2021/2022г. ЦПЛР-ЦЛТРДБ спечели и започна изпълнението на проект SMART КОМПАС“ – КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, МОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА АКТИВНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ по НП „ Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование”, модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т.2 от ЗПУО и училищата”.

Поставените цели по проекта бяха:

  • Подобряване на условията за развитие на интересите, способностите и компетентностите на учениците, необходими за личностното им развитие чрез включване в дейности по кариерно ориентиране в електронна среда;
  • Повишаване на качеството и оптимизиране на услугата по кариерно ориентиране в училища на територията на област Благоевград чрез провеждане на методически интерактивни обучения на педагогически специалисти;
  • Използване на възможностите на дигиталните ресурси за интегриране на кариерното ориентиране в електронна среда;

Стойността на спечеления проект е в размер на 15 510.80лв.

Similar Posts