С концерт под надслов „Слънце, въздух и земя има за всички“ на площад „Народни будители“ в Благоевград беше отбелязан Гергьовден, дни след празника. Във форума, посветен на културата и традициите на ромите, участие взеха възпитаници от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и ученици от СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево.

Събитието беше открито от Емилия Халилова, директор на Дирекция „Социална и жилищна политика“. Сред присъстващите на събитието бяха Силвия Домозетска, директор на Дирекция „Култура, спорт и туризъм“ към Община Благоевград, Богдана Костадинова, директор на ЦЛТРДБ, Иван Иванов, управител на ОП „Арт стейдж енд фест“.

Тържеството започна с песента „Едерлези“ в изпълнение на Любима Калпачка и продължи с пъстра феерия от песни и танци.

На сцената децата от с. Микрево представиха ритуали, свързани с честванията на един от най-големите празници за ромите Ерделез.

Празникът завърши с изпълнение на Мария Никова, ученичка в III ОУ „Димитър Талев“ – Благоевград, възпитаник в ДЮФА „Пиринска китка“ към ЦЛТРДБ. По покана на еврокомисаря Мария Габриел Мария Никова ще представи децата на Благоевград и България в Брюксел.

За богатата програма, изпълнена с настроение, се бяха погрижили учителите, които с много труд и всеотдайност възпитават децата на толерантност и уважение един към друг.

Инициативата се осъществява по проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор №BG05M9OP001-2.056-0021, с Регистрационен номер BG05M9OP001-2.056-0021-C01 по ОП РЧР, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“.

Similar Posts