Проект „Мисли зелено“ на ЦПЛР-ЦЛТРДБ е сред одобрените в Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда – 2023 г.“. Проектът е на обща стойност 7 423, 96 лв. и се финансира от ПУДООС. Предвидените дейности ще се реализират в периода юли – септември 2023 г. Целите и задачите на проекта са насочени към:

– повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората;

– повишаване и затвърждаване на екологичната култура и самосъзнание сред подрастващите;

– осъзнаване на отговорността към опазване на природните ресурси на страната ни и изграждане на трайно отношение към природата;

– формиране на интелектуални и практически умение у подрастващите чрез лични преживявания и допир до природата;

– приобщаване на родителите към идеята за опазване на околната среда;

– облагородяване на учебното пространство в посока доближаването му до екотеритория и изграждането на мини инфраструктура, допринасяща за екологичното, безопасното и отговорно то поведение на децата към природата.

Предвидени са следните дейности:

Дейност 1. „Информация и публичност“

Дейност 2. „Озеленителни мероприятия /цветни палитри/“

Дейност 3. „Създаване на класна стая на открито“

Дейност 4. „Изграждане на мини екосистеми“

Дейност 5. „Изработка на хранилки и къщички за птици“

Дейност 6. „Изработка на сензорна пътека“

Линкове към постове относно дейностите:

Similar Posts