Пространството пред сградата на Младежки дом бе облагородено за целите на проекта и се превърна в една цветна лятна градина, в която са позиционирани градинска маса, с пейки. Така създаденото пространство ще даде възможност на учители и ученици по забавен и атрактивен начин да провеждат своите уроци. Една от целите на проекта е децата да имат допир с природата, да изградят и осъзнаят отговорността към опазване на природните ресурси.

Класната стая ще бъде използвана от всички школи към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, както и от кариерните консултанти от центъра и гост-преподаватели. Целта е да се обхване колкото се може по-широк кръг от деца и младежи.

Проект Договор № 15611 /16.06.2023 г., финансиран в рамките на Национална кампания на МОСВ „Чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”, Проект „Мисли зелено”. Проектът е на обща стойност 7 423, 96 лв. и се финансира от ПУДООС. Предвидените дейности ще се реализират в периода юли – септември 2023 година.

Similar Posts