Децата от Лятната академия изработиха къщички и хранилки за птици. С помощта на преподавателя по екология г-жа Ваня Цветанова, децата сами събраха естествени природни материали, с които направиха петнадесет броя къщички за птици и петнадесет броя хранилки.

Целта на дейността е изграждане на трайно и положително отношение към природата, нейното опазване и формиране на екологична култура на децата и учениците.

Проект Договор № 15611 /16.06.2023 г., финансиран в рамките на Национална кампания на МОСВ „Чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”, Проект „Мисли зелено”. Проектът е на обща стойност 7 423, 96 лв. и се финансира от ПУДООС. Предвидените дейности ще се реализират в периода юли – септември 2023 година.

Similar Posts